Disclaimer

SF CONSTRUCT NV verbindt zich er toe dat uw persoonsgegevens enkel voor intern klantenbeheer, boekhouding, communicatieve- en marketingdoeleinden worden gebruikt. Deze gegevens blijven strikt intern en worden niet aan derden meegedeeld zonder voorafgaande toestemming (behalve indien er sprake is van legale verplichtingen en/of uitdrukkelijk juridisch bevel). Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, worden alle gegevens, die u aan SF CONSTRUCT NV bezorgt, op uw verzoek medegedeeld en indien nodig aangepast.

Inhoud

De gebruikte afbeeldingen en foto's op deze site zijn zonder enige verbintenis en kunnen afwijken van huidige modellen en concepten. Zij worden dan ook louter informatief en zonder enige verbintenis op de site gebruikt. Zonder de gebruikers hier voorafgaand van op de hoogte te brengen heeft SF CONSTRUCT NV het recht de informatie op de site te verwijderen of aan te passen.

Intellectuele rechten

Alle afbeeldingen, teksten en items die op de site van SF CONSTRUCT NV verschijnen worden door het auteursrecht beschermd. Het gebruik, voor commerciƫle doeleinden, van de aangeboden items en content, is dan ook strikt verboden zonder schriftelijke toelating van de titularissen van de auteursrechten. Sommige logo's, tekens of namen zijn geregistreerde en beschermde handelsmerken.
De gebruikers van de site verbinden zich er dan ook toe alle intellectuele rechten te eerbiedigen.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

Alle geschillen en betwistingen waartoe het gebruik van de website aanleiding zou kunnen geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van Leuven. Het Belgisch recht is van toepassing.

SF CONSTRUCT NV
BE 0437 066 756